მინადორა

სერვერი

MINADORA

SERVER

                        
                        -
                ==
                ==
   ერთად           ==
                =
                =
                =
                =
                =
ღია               =              __

                                   
                                          \
                                            &

                     &&&&


                                &

                              |
              |
              |
              |
              |
              |
              '
              '
              |                   _
                            ~
                            ~
                            ~
                            #


                            0

          
          -
  [][][
  
  *
    )
    
  )
                                        .
  v
  v                                             [-]
  v
  v                __
                     
             ^                .
             ^                

       რრრრრლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლლ
^
^
                  ''
^
 ----                
    ---------------- ______________________

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ზ

'                                         გვერდით
                                          ირგვლივ

                   i-i-i-i-iiiiiiiiOOOOO
                   OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
                   OO]
              
                            ?

რსერვერისე რვერის ერვერისერვერისერვერინისდეცენტრალიზებულიდ ეცენტრალიზებეცენტრალიზებუ ლიიდეამდეე მანსიპ ატორულიემანსიპატორუ ლიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპ ატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემა ნსიპატორულიემანსიპატ ორულიემანსიპატო რულიემ ანსიპატ ორულიემანსიპატო რულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორული ემანსიპ ატორულიე მანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპ ატორულიემანსიპატორულიემანსიპატო რულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანს იპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსი პატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემ ანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიე მანსიპატორულიემანსიპატორუ ლიემანსიპატორულიემანსიპატორულიე მანსიპატ ორულიემანსიპატორულიემანს იპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულ იემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანს იპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემა ნსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპა ორულიემანსიპატორულიემანს იპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორულიემანსიპატორული

ილუსტრაცია : Jannedaba
+++++++++++__ ემანსიპატორული ხელსაწყოები დეცენტრალიზება კოლექტიური სერვერი ირგვ ლივირგ ვლივი რგვლივი რ გვლ ივი რგვლივ ირგვლ ივირგვლ ივირგვ ლივირგვ ლივ შიიიიი ხელსაწყოები ხელსაწყოები ხელსაწყოები ხელსაწყოები ხელსაწყოები ლიიდეამდეე მანსიპ ატორულიემანსიპატორუ ემანსიპატ ორულიემანსიპა ტორულიემანსიპატორულიემანსიპა ტორულიემანსიპ

მინადორასერვერი არის ფემინისტური სერვერი.

ჩვენი სურვილია, საქართველოში ემანსიპატორული სახელოვნებო ხელსაწყოებისა და პლატფორმების გააქტიურება, და ამ პროცესში, კრიტიკული კავშირების დამყარება.

ჩვენ ერთად, ექსპერიმენტულად ვიმუშავებთ ღია წყაროს ხელსაწყოებსა და სერვერზე, შევქმნით და გამოვცემთ ამ პროცესების დოკუმენტაციას, და ერთმანეთს გავუზიარებთ მიდგომებს, აზრებს, ცოდნასა თუ დაბრკოლებებს ჩვენს ავტონომიურ არხებზე [მასტოდონის ინსტანცია და სამისამართო სია].

⟤_ ჩვენი სერვერის სახელი უკავშირდება მინადორა ორჯონიკიძეს, რომელიც იყო მემარცხენე პოლიტიკოსი და აქტივისტი მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში. მან 1918 წელს, სხვა 4 ქალთან ერთად [ელეონორა ტერ-ფარსეგოვა, ქრისტინე შარაშიძე, ელისაბედ ნაკაშიძე და ანა სოლოღაშვილი] ხელი მოაწერა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აქტს და გახდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი პარლამენტის წევრი.

Minadoraserver is a feminist server.

we aspire to fire up emancipatory artistic tools and platforms in Georgia, and establish critical connections along the way.

together, we will experimentally work with open source tools and server, create and publish documentation of these processes, and share our approaches, thoughts, knowledge, experiences or obstacles with each other in our autonomous channels [mastodon instance and mailing list].

⟤_ The name of our server is related to Minadora Orjonikidze, who was a left-wing politician and activist in the first half of the twentieth century. In 1918, together with 4 other women [Eleonora Ter-Farsegova, Kristine Sharashidze, Elisabeth Nakashidze and Ana Sologhashvili], she signed the Act of Independence of the Democratic Republic of Georgia and became a member of the first independent parliament of the Democratic Republic of Georgia.

--ინფრა

_ ___- ჩვენი ვირტუალური პირადი სერვერი mur.at-ში სახლობს

_ ___- სამისამართო სიას systerserver-ი მასპინძლობს


--კვანძები

_ ___- მასტოდონი

_ ___- დისკუსიების არხი

--infra

_ ___- our virtual private server [vps] lives at mur.at

_ ___- the mailing list is hosted at systerserver


--nodes

_ ___- mastodon

_ ___- discussion channel

----\\ ზინები _


» ზინი - -- 01 [.pdf]

-- როგორ მოვედით მინადორასერვერთან ++ ლექსიკონი ______ ზინის გამოცემის შემდეგ, ლექსიკონი კოლექტიურად დავარედაქტირეთ უორქშოპის მონაწილეებთან ერთად »» მაკო / მარიტა / მარიამი / ქეთი აპრილში [2023] ზინი განვავრცეთ მაკოს კონტრიბუციით და გამოვეცით რედაქტირებულ ლექსიკონთან ერთად »»» » » »»»»»»»»»» »» ზინი - -- 01 /გამოცემა 2/

» ზინი - -- 02 [.pdf]

-- საერთაშორისო გაფიცვა ტრანს★ფემინისტური ციფრული გამოფიტვისთვისკოლექტიური თარგმანი »» მაკო / ნონა / ანანო / თეკლა / იზნ

» ზინი - -- 03 [.pdf]

-- თვითორგანიზება კონტრიბუციები »» ხარახურა / მარიამ მუთიძე / დიაცი / ქეთრევანი

» ზინი - -- 04 [.pdf]

-- ფოტოსთან მუშაობა კომპიუტერის ტერმინალზე

----\\ zines _


» zine - -- 01 [.pdf]

-- how did minadoraserver came about ++ glossary ______ after we published the zine, we've collectively edited the glossary with workshop participants »» mako / marita / maryam / katy in april 2023 we expanded the zine with a contribution by mako and published it alongside collectively revised glossary »»» » » »»»»»»»»»» »» zine - -- 01 /edition 2/

» zine - -- 02 [.pdf]

-- International Trans★Feminist Digital Depletion Strikecollective translation »» mako / nona / anano / tekla / ezn

» zine - -- 03 [.pdf]

-- self-organization contributions »» xaraxura / mariam mutidze / diatsi / ketrevani

» zine - -- 04 [.pdf]

-- working with images on a computer terminal